מילון מושגים בנדל"ן

 • אחוזי בנייה – אחוזי השטח שניתן לבנות בכל מגרש בהתאם לתכנית הבנייה.
 • אופציה – זכות לרכישה של זכות במקרקעין, המוענקת לרוכש פוטנציאלי ע"י בעל הנכס.
 • ארנונה – מס שמשלמים לרשות המקומית עבור השימוש בקרקע ובשירותים העירוניים.
 • בנייה רוויה – בנייה של מספר יחידות דיור במבנה אחד.
 • בקשה לבדיקה מחדש על מצב זכויות במקרקעין – בקשה הניתנת לרשם המקרקעין לבדוק מחדש את מצב הזכויות במקרקעין.
 • גבול מוניציפלי – הגבול בין שטח מוניציפלי אחד לשטח מוניציפלי אחר.
 • גבול מגרש – הגבול של מגרש מסוים.
 • גוש חלקה – מספרים המזהים מגרש מסוים.
 • דמי תיווך – עמלה המשולמת למתווך מקרקעין אשר תיווך במקרקעין בין קונה למוכר או בין מוכר לקונה.
 • הערכת שווי – הערכה של שווי נכס מקרקעין ע"י שמאי מוסמך.
 • היתר בנייה – אישור שניתן על ידי הרשות המקומית לבניית נכס מקרקעין.
 • ערך ברוטו – שווי הנכס לפני הניכוי של ההוצאות.
 • ערך נטו – שווי הנכס לאחר הניכוי של ההוצאות.
 • זכויות בנייה – שטחי הבנייה שניתן לבנות בכל מגרש בהתאם לתכנית הבנייה.
 • היטל השבחה – מס המשולם לרשות המקומית עקב עליית ערך הנכס בשל תוספת זכות בנייה, שינוי ייעוד ועוד.
 • גירוש משכנתא – העברת משכנתא מנכס אחד לנכס אחר.
 • הסכם פאושלי – הסכם המאפשר לקונה לרכוש נכס מקרקעין במחיר קבוע, גם אם שווי הנכס יעלה או ירד.
 • הסכם רכישה – הסכם בין קונה למוכר, המסדיר את תנאי הרכישה של נכס מקרקעין.
 • הסכם שיתוף במקרקעין – הסכם בין בעלי נכס מקרקעין המשותף להם, המסדיר את זכויותיהם בנכס.
 • הערת אזהרה – רישום או הערה על זכויות של בעל הנכס אשר מתחייב בכתב לעשות או להימנע מעסקה במקרקעין.
 • איחוד וחלוקה – חלוקה של מגרש אחד לשני מגרשים או יותר.
 • דירת דופלקס – דירה הנמצאת על שטחן של שתי קומות.
 • תמ"א 38 – תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.
 • תב"ע – תכנית בניין עיר הינה מסמך המסדיר את השימוש בקרקע אשר בשטח כלשהו.
 • הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – גוף משפטי האחראי על תחום התכנון והבנייה ברמה מקומית.
 • הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – גוף ממשלתי ציבורי האחראי על תחום התכנון והבנייה ברמה מחוזית.
 • שמאי מוסמך – איש מקצוע מוסמך להערכת שווי נכסים, אפשר להזמין באופן פרטי או שהבנק שולח לכם על מנת להעריך את הנכס לטובת קבל משכנתא.
 • מס רכישה – מס המשולם על ידי רוכשי מקרקעין בישראל. המס נגבה עבור נדל"ן דוגמת בתים פרטיים, דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים ומבנים ביעודים שונים.
דילוג לתוכן